7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasadışı bahis) suçlarında 4. ve son makalemizde mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar hakkında diğer bozma sebeplerini başlıklar altında toplamaya çalıştık Yasadışı bahis suçlarına yönelik burada ve ilk 3 makalemizde yer verilemeyen onlarca farklı bozma sebebi ve sayısız bozma kararı daha mevcuttur. Yasadışı bahis suçlarından biriyle yargılanıyorsanız ve tereddüte düştüğünüz hususlar varsa uygulama ve mevzuata hakim bir ceza avukatından destek alabilirsiniz.

1- SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI TANINMADAN İDDİANAMEDE BELİRTİLMEYEN MADDEDEN HÜKÜM TESİSİ:

“…Sanık hakkında tanzim olunan iddianamede 7258 Sayılı Kanun’un 5/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talep edilmiş ve iddianame ile dava açılmış olunmasına karşın, CMK’nın 226 maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmadan hakkında aynı Kanun’un 5/2. maddesi uyarınca cezaya hükmedilmesi… hükmün… BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/33005 E. 2018/2251 K. 01.03.2018)

2- BİRBİRİYLE İRTİBATI OLMAYAN SANIKLARIN YARGILAMASININ BİRLİKTE YAPILMASI;

“…Aralarında fiili ve hukuki bağlantı bulunmayan sanıklar …ve … ile sanık … hakkındaki yargılamanın birlikte yapılıp savunma hakları kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulması, Suç tarihinde; sanık …’a ait M… İ… K… isimli iş yerinin bitişiğinde yer alan, arama esnasında 21/01/2011 tarihli tutanak ile el konulan … futbol maç bahis listesinin bulunduğu büro ve eklentilerinin kim tarafından kullanıldığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespitinden ve ele geçen eşyalar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, hangi ülkede oynanan şans oyununa ne şekilde erişim ve imkân sağlandığı hususunda bilirkişi raporu düzenlettirildikten sonra sonucuna göre sanık …’ın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ve kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, Kabule göre de;… Yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden sanık … hakkındaki temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle belirlenmesi, Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın zararlarının giderilmediğinden bahisle; objektif ve subjektif şartları değerlendirilerek uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan, sanıklar …ve …hakkında; ”CMK’nın 231. maddesinin uygulanmasına yer olamadığına” şeklinde karar verilmesi… hükmün… BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/32506 E. 2017/1899 K. 02.03.2017)

3- KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SURETİYLE FAZLA CEZA VERİLMESİ;

“…Sanığın; üzerine atılı suçla ilgili somut olayda bahis oynayan kişiler suçun mağduru olmayıp konusunu teşkil ettiğinden, şartları oluşmadığı halde cezanın tertip ve tayininde zincirleme suç hükümleri uygulanarak sanığa fazla ceza tayini… hükmün… BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/31997 E. 2017/1897 K. 02.03.2017)

“…Sanığın bilgisayar vasıtası ile internet ortamında yasa dışı bahis oynatma şeklindeki eyleminin 7258 Sayılı Kanun’un 5/2. maddesine uyduğu gözetilmeden aynı Kanun’un 5/1. maddesine göre hüküm kurulması, 7258 Sayılı Kanuna aykırılık suçlarında suçun mağdurunun doğrudan toplum olduğu cihetle; sanığın yasa dışı sitelere girmesi eyleminin 22.5.2013 tarihinde tespit edilmiş olması karşısında; sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı mağdura karşı aynı suçu birden fazla işlemediği gözetilmeden TCK’nın 43/1. maddesiyle uygulama yapılması… hükmün… BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/8273 E. 2016/20155 K. 22.06.2016 )

“…sanıkların üzerine atılı yasa dışı bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlama suçunda ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda bahis ve kumar oynayan kişiler suçun mağduru olmayıp konusunu teşkil ettiği, bu suçlarda suçun mağdurunun doğrudan toplum olduğu cihetle, sanıklar hakkında şartları oluşmadığı halde cezanın tertip ve tayininde zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayin edilmiş olması… hükmün… BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi . 2016/15726 E. 2017/2912 K 30.03.2017 )

4- SANIĞIN DİĞER SANIKLARIN SUÇUNA İŞTİRAK ETTİĞİNE DAİR YETERLİ DELİL BULUNMAMASI;

“…Sanık …’ın, diğer sanık …’nin işyerinde bekçi olarak çalıştığı, dosyada mevcut tutanağa göre, arama sırasında, işyeri içerisinde bulunmakla birlikte, 7258 Sayılı Kanuna aykırı şekilde bahis oynatıldığı tespit edilen bilgisayarların bulunduğu bölmede olmadığı gibi arama sırasında diğer sanık …’nin kullandığı bilgisayarın sanık …’a ait olduğu yönünde bir beyan da bulunmadığı, ancak diğer sanık …’nin kolluktaki ifade alma işlemi sırasında bilgisayarın sanık …’a ait olduğu şeklindeki beyanı üzerine bu sanığın da soruşturmaya dahil edildiği, tutanağa göre arama için diğer sanık …’nin işyerine gidildiğinde bilgisayar başında oturanların diğer sanıklar …ve …olduğu, bilgisayarlar üzerinde yapılan incelemede, iki bilgisayarda da “m…” kullanıcı adı ile 7258 Sayılı Kanuna aykırı siteler üzerinden bahis oynandığının tespit edildiği, aramada ele geçirilen oynanmış bahis kuponlarının üzerinde de bayi adı olarak “m…” yazdığının görüldüğü, bu haliyle, sanık …’ın kendisinin olduğunu belirttiği bilgisayarın, diğer bilgisayarla birlikte, 7258 Sayılı Kanuna aykırı olarak bahis oynatılmasına kullanıldığı anlaşılmakla birlikte, cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, sanık …’ın üzerine atılı suçu işlediğini ya da diğer sanıkların eylemine iştirak ettiğine dair bir delil bulunmaması karşısında, sanığın atılı suçtan BERAATİ YERİNE, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi… hükmün… BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/33198 E. 2018/12123 K. 20.11.2018 )

5- MAHKUMİYET GEREKÇESİNDE ÇELİŞKİYE NEDEN OLUNMASI;

“…Gerekçede sanıkların eylemi, yurtdışında oynatılan bahis oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkan sağlama olarak kabul edilmesine rağmen, sanıklar hakkında, sabit görülen eylemleri nedeniyle uygulanmasına karar verilen kanuni dayanağın, 7258 Sayılı Kanun’un “5/1.b” maddesi olması gerekirken, “5/1.a-b” olarak gösterilmesi ve hapis cezası yanında, TCK’nun 61/10. maddesine aykırı olarak, anılan maddede yer almayan adli para cezasına hükmedilmesi… hükmün… BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/15245 E. 2019/724 K. 22.01.2019)

6- KATILMA KARARI VE YARGILAMA GİDERİ KONUSUNDAKİ BOZMA SEBEPLERİ:

“…Suçtan doğrudan zarar görmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığının dava ve duruşmalara katılmasına karar verilerek lehine vekalet ücretine hükmedilmesi, Sanık hakkında, sabit görülen eylemi nedeniyle uygulanmasına karar verilen kanuni dayanağın, 7258 Sayılı Kanun’un “5/1.a” maddesi olması gerekirken, “5/a” olarak gösterilmesi, Sanık hakkında hükmolunan yargılama giderinin, 6183 Sayılı Kanun’un 106. maddesinde belirlenen sınırın altında kalmasına karşın, CMK’nun 324/4. maddesine aykırı olarak, sanıktan tahsiline karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/3244 E. 2019/720 K. 22.01.2019)

7- HUKUKA AYKIRI ARAMA SONUCU ELDE EDİLEN DELİLE DAYANILARAK MAHKUMİYET TESİSİ;

“…Somut olayda, sanık tarafından yasa dışı bahis oynatıldığı iddia olunan bodrum katta Cumhuriyet savcısı ya da Mahkemece verilen bir karar olmaksızın yapılan aramada ele geçen delillerin, Anayasa’nın 38/6, 5271 Sayılı Kanun’un 206/2-a, 217/2, 230/1. madde ve fıkralarına nazaran hukuka aykırı olarak elde edildiği…Hukuka aykırı arama sonucu elde edilen delilden başka, mahkumiyetine yeterli delil bulunmayan ve kovuşturma aşamasında alınan beyanında suçu kabullenmeyen sanığın BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi… hükmün… BOZULMASINA…” (T.C Yaygıtay 19. Ceza Dairesi 2016/8039 E. 2017/10113 K. 09.04.2018)

8- ARAMA KARARI VE EMRİ OLMAKSIZIN, ARAMA TANIKLARI DA HAZIR BULUNDURULMADAN YAPILAN ARAMA SONUCU ELDE EDİLEN DELİLLERİN VE 24 SAAT İÇİNDE HAKİM ONAYINA SUNULMAYAN EL KOYMANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI:

“…Cumhuriyet savcısı ya da kolluk amirinin yazılı emri olmaksızın, kamuya açık alan olduğuna yönelik de bir tespit bulunmayan sanığın işyerinde, ihtiyar heyetinden ya da komşularından herhangi bir kişi hazır bulundurulmadan arama yapıldığı, yine Cumhuriyet savcısı ya da kolluk amirinin yazılı emri olmaksızın yazıcı ve bilgisayar sabit diskine el konulduğu, bu el koyma işleminin de 24 saat içerisinde hakim onayına sunulmadığı, bu haliyle emanete alınan sabit disk ve yazıcının hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu ve hükme esas alınamayacağı, sanığın aşamalardaki savunmalarında 7258 Sayılı Kanuna aykırı bir şekilde bahis oynatma olgusunu kabul etmediği, yapılan aramada da kupon, bülten ya da bahis oynadığı tespit edilen kimsenin bulunmadığı anlaşılmakla, atılı suçu işlediğine dair somut ve hukuka uygun olarak elde edilmiş herhangi bir delil bulunmayan sanığın atılı suçtan BERAATİ YERİNE mahkumiyetine karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/8278 E. 2018/9380 K. 25.09.2018)

Özgürlüğünüz değerlidir.

Av. Alper SARICA