7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET (YASADIŞI BAHİS) SUÇLARINDA “EKSİK KOVUŞTURMA NEDENİYLESANIK LEHİNE BOZMA SEBEPLERİ

7258 Sayılı Kanuna Muhalefet  (Yasadışı bahis oynama, oynatma vs.) suçlarında yıllarca hapis ve onbinlerce liralık para cezası ile yargılanan bir sanığın avukatı yasadışı bahis mevzuatındaki kuralları, Yargıtayın ve İstinaf Dairelerinin tüm uygulamalarını bilmelidirKi hangi hatalı uygulamanın dosyaya fayda sağlayabileceğini tespit edebilsin, sanığın savunmasını, istinaf ve temyiz dilekçesini teknik bir zeminde hazırlayabilsin, duruşmalarda da etkin savunma yapabilsin.Aksi takdirde birkaç bilgi kırıntısı ve salt mevzuat ile yasadışı bahis suçuyla yargılanan, oldukça ağır cezalarla özgürlüğü tehdit edilen bir insanı savunmaya kalkarsanız beraat edebilecek bir sanığın mahkumiyetini engelleyemeyebilir, ağır mağduriyetine sebep olabilirsiniz.

Aşağıda yasadışı bahis suçlarında  sanıklar lehine eksik kovuşturma sebebiyle verilmiş bazı lehe yargıtay bozma kararları yer almaktadır. Yasadışı bahis suçlarına yönelik burada yer verilemeyen onlarca farklı bozma sebebi ve sayısız bozma kararı daha mevcuttur. Hakkında bu suçtan dava açılan, mahkumiyet hükmü kurulan hatta mahkumiyeti kesinleşen sanıkların yasadışı bahis konusuna hakim bir ceza avukatından destek almaları faydalarına olabilir.

1- Sanığın irtibatlı olduğu tespit edilen şahıs hakkında yeterli araştırma yapılmamış olması;

“…sanığın cep telefonu üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, ihbar mektubunda yasadışı bahis oyunlarını organize ettiği belirtilen …… isimli şahsın, sanığın telefon rehberinde kayıtlı olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği, bu nedenle sanığın …… ile irtibatlı olduğunun kabul edildiği belirtilmekte ise de …… isimli bir şahsın olup olmadığının, şayet var ise 7258 Sayılı Kanuna aykırı bahis oynatılması fiili ile ilgisinin bulunup bulunmadığının, bu suç nedeniyle hakkında bir soruşturma, kovuşturma yapılıp yapılmadığının araştırılmadığı anlaşılmakla, bu hususlarda gerekli araştırma yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/13253 E.2019/5547 K.  12.03.2019)

2- Sanığın mahkumiyetine esas alınan bilirkişi raporlarının hüküm kurmaya elverişli olmaması;

“…Dosyanın tetkikinde, sanıkların işyerlerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayarlar ve diğer bulgular üzerinde iki ayrı inceleme yaptırılmakla birlikte, 26/11/2013 tarihli raporun, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerini ortaya koyacak ve Yargıtay denetimine imkan verecek mahiyette olmadığının, ikinci raporun ise sanıklardan elde edilen bilgisayarlar üzerinde değil, işyeri aramaları sırasında alınan görüntü kayıtları üzerinde yapılan incelemeye istinaden düzenlendiğinin anlaşılması, ayrıca sanık …’nin işyerinde yapılan aramada çöp kutusu için not kağıtları dışında 7258 Sayılı Kanuna uygun biçimde oynanmış yasal bahis kuponlarının bulunmuş olması karşısında, sanıklardan ele geçirilen bilgisayarlar üzerinde, konusunda uzman bir bilirkişiye inceleme yaptırılarak, sanıkların kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatıp oynatmadığı ya da yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığının, bahis sitelerine kaç defa ve hangi süre ile erişim sağladıkları hususunun tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesinden sonra, ulaşılacak sonuca göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ve kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/1676 E. 2018/10415 K. 16.10.2018)

3- Suça konu bilgisayar üzerinde gerektiği gibi bilirkişi incelemesi yaptırılmamış ve sanığın savunmasında bilgisayarın sahibi olduğunu belirttiği şahıs dinlenmeden hüküm kurulmuş olması;

“…Bilgisayarın bilirkişiye tevdii ile; yasa dışı bahis sitelerine günde kaç defa ve hangi süre ile erişim sağlandığı, bayi yönetici girişi yapılıp yapılmadığı, bilgisayar üzerinden oluşturulan kuponların günlük olarak oynanma miktarları tespit edildikten sonra sanık tarafından bahis oynatılıp oynatılmadığının belirlenilmesi, yine sanığın bahis oynattığının kabul edilmesi halinde ise, suç tarihi itibarı ile yürürlükte olup sanık lehine olan 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti açısından da; erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığının tespiti konusunda ek bilirkişi raporu aldırılmadan eksik kovuşturma ile karar verilmesi, Kabule göre ise; Sanık savunmasında ismi geçen ve bilgisayarın sahibi olduğu ifade edilen … isimli bir kişinin olup olmadığı tespit edilerek varlığı halinde bu kişinin dinlenilmeden eksik kovuşturma ile sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi, Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında, TCK’nın 51/1-b maddesi gereğince “suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaat oluşup oluşmadığı” hususu değerlendirilmeden, “daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması” biçimindeki kanuni ve yeterli olmayan gerekçeyle hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığı karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/33113 E. 2018/991 K. 06.02.2018 )

“…Sanığın, aşamalardaki ısrarlı savunmalarında, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek kendisinin bahis oynadığını savunduğu da göz önüne alınarak, emanete alınan bilgisayar üzerinde uzman bir bilirkişiye inceleme yaptırılıp, sanığın bahis oynattığı kabul edilen sitelere erişim yoğunluğunun, 7258 Sayılı Kanuna aykırı bir şekilde, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağladığını kabule yeter düzeyde olup olmadığı tespit ettirilerek, sanığın hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini yerine, eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2017/1045 E. 2019/5148 K. 04.03.2019)

“…Sanığın internet üzerinden kimseye yasadışı bahis oynatmadığını, sadece kendisinin oynadığını savunması, yapılan aramada işyerinde bilgisayar ve barkod yazıcısı dışında oyun oynayan kimsenin ve oynanmış maç kuponlarının bulunmaması mahkemenin gerekçesinde ele geçen bilgisayar üzerinde yapılan incelemede yüklü miktarda birçok bahsin oynandığının belirtilmesine rağmen dosya içerisinde ve UYAP kayıtlarında hükme esas alınacak nitelikte herhangi bir bilgisayar inceleme veya bilirkişi raporunun olmaması karşısında; mevcut ise bu raporun eklenmesi aksi halde işyerinde bulunarak zaptedilen bilgisayar kasası ile diğer eşya, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, 7258 Sayılı Kanun’un 5/2. maddesine göre “yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’ den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı” ve “yasadışı bahis sitesine hangi tarihlerde ve ne sıklıkta girildiği ve ne miktarda kupon oynandığı” hususunda ayrıntılı bilirkişi raporu alındıktan sonra sanığın ne şekilde başka kişilere yasa dışı futbol bahsi veya şans oyunu oynattığı, yer ve imkan sağladığının da karar yerinde tartışılmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde …hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/7210 E. 2016/120433 K. 29.06.2016)

“…Somut olayda; sanığa ait yerde yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten, liste vs. delillerin ele geçmemiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını, sadece kendisinin ve arkadaşı olan diğer sanığın kişisel olarak oynadığını ve arada da yine diğer sanığın kendi adına oynadığını savunması karşısında; bilgisayar üzerinde yeniden inceleme yapılarak hangi tarihlerde kaç kez yasadışı bahis sitelerine girildiği ve bahis kuponu düzenlenip düzenlenmediği ve sanığın başkalarına bahis oynatabilmesi için bilgisayara bağlı olarak yazıcı bulunmasının gerekip gerekmediği hususlarında ayrıntılı ve açıklayıcı bilirkişi raporu alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/4861 E. 2016/20429 K. 29.06.2016)

“…Somut olayda; sanığa ait kahvehanede yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten ve listeler gibi delillerin ele geçmemiş ve bahis oynatılan kişilerin tespit edilememiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını savunması ve bilgisayarda yapılan incelemede ”albetting” ve albet” kelimelerinin bahis ile alakalı olabileceğinin düşünüldüğü belirtilmiş olunması karşısında; ülkede yasal olarak faaliyet gösteren sanal bayiler ile bilişim ve bahis konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetine ele geçen eşyalar ile dosyanın bütün halinde tevdi edilerek, sitelere hangi tarihlerde kaç kez girildiği, kupon oluşturulup oluşturulmadığı, bakiye olup olmadığı, sanığın bireysel kullanıcı mı yoksa yasa dışı bahis oynatıcısı mı olduğu hususlarında yeniden ve açıklayıcı rapor alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/4701 E. 2017/2142 K. 13.03.2017)

“…Eylem tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanun’un 256. maddesi ile değişik 5/2. maddesinde; ”Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” şeklindeki düzenleme karşısında; suçun oluşumu için, kişinin bahis veya şans oyunlarını oynaması için başkalarına imkan sağlamasının gerekeceği, sadece yurt dışı bağlantılı bahis sitelerine girmenin suçun oluşumu için yeterli olmayacağı cihetle; Somut olayda; sanığa ait yerde yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten ve listeler gibi delillerin ele geçmemiş ve bahis oynatılan kişilerin tespit edilememiş olması, sanığın aşamalarda ısrarla kimseye bahis oynatmadığını, sadece kendisinin oynadığını savunması ve alınan bilirkişi raporlarında bilgisayar üzerinde yapılan tespitlerin bilirkişi tarafından bir sonuca bağlanmamış bulunması karşısında; ülkede yasal olarak faaliyet gösteren sanal bayiler ile bilişim ve bahis konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetine ele geçen eşyalar ile dosyanın bütün halinde tevdi edilerek, sitelere hangi tarihlerde kaç kez girildiği, kupon oluşturulup oluşturulmadığı, bakiye olup olmadığı, sanığın bireysel kullanıcı mı yoksa yasa dışı bahis oynatacısı mı olduğu hususlarında yeniden ve açıklayıcı rapor alınmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi  2015/5426 E. 2016/20430 K. 29.06.2019)

7258 Sayılı Kanuna Muhalefet  (Yasadışı bahis oynama, oynatma vs.) suçları hakkında diğer bozma sebeplerine ilişkin yargıtay kararlarına bir sonraki makalemizde yer verilecektir.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Av. Alper SARICA