Onlarca yıl hapis cezası ile yargılanan bir sanığın yakınları gerçekten kendilerine faydalı olabilecek, güncel bilgi birikimine ve uygulama tecrübesine sahip bir ceza avukatı bulmakta zorlanmaktadırlar.Günümüzde herhangi bir avukat, dava konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu gösterir bir denetimden (sınavdan) geçmiş olma gibi bir kriter de aranmadan avukatlık ruhsatını alır almaz ağır cezalık bir davayı üstlenebilmektedir.

Hatta bazı meslektaşların konuya hakimiyetleri-yeterli bilgileri olmadığı halde vatandaşlardan “kardeşiniz bu davadan ceza almaz, babanız ilk duruşmada tahliye olacak” gibi vaatlerle ağır ceza dosyaları aldıklarını da duymaktayız. (Bu konuda https://alpersarica.av.tr/ceza-davalarinda-umut-tacirlerine-dikkat-edin/ başlıklı makalemizde ayrıntılı bilgi mevcuttur.)

Her dava türünden birkaç şey bilerek ömrünün ciddi bir bölümünü hapiste geçirme tehlikesi altında olan kişiyi savunamazsınız, savunmaya da talip olmamanız gerekir. Zira tek bir dava türü olan uyuşturucu madde suçlarında dahi ceza avukatının bilmesi gereken yüzlerce husus vardır. Dosyaya göre hangi maddelerin sanık lehine kullanılabileceğinin tespit edilebilmesi ve doğru savunma yapılabilmesi için tüm uyuşturucu madde mevzuatına hakim olunması, istinaf ve yargıtay uygulamalarının da bilinmesi gerekir. Aksi durum sanığın yeterli derecede savunulmamasına ve neticesinde ağır bir ceza ile mahkumiyetine sebep olabilir.

Aşağıda uyuşturucu madde suçlarında sanık lehine eksik kovuşturmaya dayanan YÜZLERCE bozma sebebinden 15 tanesine ve karara yer verilmiştir. Bu makalenin uygulamada ceza davaları üstlenen avukatların ne kadar kapsamlı bilgi sahibi olması gerektiği konusunda vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza bir nebze fikir vermesini umuyorum. Diğer yandan makalenin sonunda belirttiğim gibi aşağıdaki bozma sebepleri aynı zamanda kesinleşmiş mahkumiyetlere karşı Hükümlü lehine itiraz sebepleri olarak da gösterilebilir ve adli mağduriyetlerin giderilmesini sağlayabilir.

1- Olay sırasında sanığın üzerinde ele geçirilen telefon hattına ilişkin eksik araştırma ile hüküm tesisi.

“…Olay sırasında sanık Abdulkadir’in üzerinde ele geçirilen …seri no.lu telefon hattının kim adına kayıtlı olduğunun tespiti, gerekli görülmesi halinde bu kişinin tanık olarak dinlenilmesi ve bahse konu telefon hattına ilişkin olay tarihinden 15 gün öncesini kapsayacak şekilde iletişimin tespiti kayıtlarının getirtilmesi, Sanık Abdulkadir’in, diğer sanıklar ile olay tarihinden önce görüşme yapıp yapmadığının tespit edilmesi, bu hususta gerekli görülmesi halinde bilirkişi raporu aldırılması, sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulmasıhükmün BOZULMASINA…” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/7399 E. 2017/854 K. 6.3.2017)

2- Sanığın uyuşturucu maddeyi başka bir şahıstan aldığını beyan etmesi karşısında böyle bir şahsın var olup olmadığı araştırılarak varsa tanık olarak dinlenmesi, sonrasında TCK 192/3 maddesinin değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi.

“… Sanığın aşamalardaki istikrarlı savunmalarında, ele geçen uyuşturucu maddeyi nakletmek üzere Bekir T. isimli şahıstan Diyarbakır’da teslim aldığını beyan etmesi karşısında; böyle bir şahsın var olup olmadığı araştırılarak, tespit edilmesi durumunda tanık olarak dinlendikten sonra sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması… hükmün BOZULMASINA…” (T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/2003 E. 2016/5048 K. 06.10.2016)

3- Uyuşturucu madde içerir materyal üzerinde parmak izinin olup olmadığının araştırılması, varsa sanığın alınacak parmak izleri ile karşılaştırılarak, sanığa ait olup olmadığı konusunda rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi.

“… Uyuşturucu madde ele geçen valizdeki kazak üzerinden elde edilen iki adet saç kılından DNA elde edilip edilmediğinin araştırılması, elde edilmiş ise, sanıktan alınacak DNA ile karşılaştırılarak, saç kılından elde edilen DNA’nın sanığa ait olup olmadığı konusunda uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması,

İçinde esrar bulunan valiz, kırmızı veya beyaz renkli poşet ve üzerindeki şeffaf bant ile bahse konu valiz içindeki diğer ele geçen eşyalar üzerinde teşhise elverişli parmak izinin olup olmadığının araştırılması, teşhise elverişli parmak izi varsa sanığın alınacak parmak izleri ile karşılaştırılarak, sanığa ait olup olmadığı konusunda uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması… sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulmasıhükmün BOZULMASINA…” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/10448 E. 2017/858 K. 06.03.2017)

4- Hükme esas alınan belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin dosya içinde bulunmaması suretiyle CMK 169. maddesine muhalefet edilmesi.

“… 14/05/2015 tarihli olaya ilişkin olay tutanağının onaysız fotokopi olduğu anlaşılmakla, hükme esas alınan belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin dosya içinde bulundurulmaması suretiyle CMK’nun 169. maddesine aykırı davranılmasıhükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/2400 E., 2017/1385 K. 27.2.2017)

5- Görüntü ve ses kayıtlarının çözümünün yaptırılmaması, hangi ekspertiz raporunun hükme esas alındığının gösterilmemesi.

“… Klasör 1 dizi 80’de yer alan teknik takip, fiziki takip ve tarassut tutanağında yazılı ve 15 adet olduğu belirtilen görüntü ve ses kayıtlarının bu sanıklarla ilgili bölümlerinin denetime olanak sağlayacak şekilde çözümünün yaptırılması, Sanıkların eylemleri nedeniyle ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin analizlerine ilişkin olarak hangi ekspertiz raporlarının hükme esas alındığının açıkça tespit edilip gösterilmesi, … sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesihükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/10707 E. 2017/1366 K. 27.02.2017)

6- Kargo şirketinden teslim ve fatura belgesi istenip sanığa ait yazı örnekleri ve imzanın karşılaştırılmaması.

“…İçerisinde uyuşturucu madde bulunan paketi gönderdiği iddia edilen sanığın parmak izi ile paket üzerinde elde edilen parmak izlerinin karşılaştırılması ve kargo şirketinden bu gönderiye ilişkin teslim ve fatura belgesi istenip sanığa ait yazı örnekleri ve imza karşılaştırması yaptırıldıktan sonra diğer delillerle birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulmasıhükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/11619 E. 2017/293 k. 16.02.2017)

7- Olaya ilişkin düzenlenen tutanaklarda imzaları bulunan tutanak tanıklarının duruşmaya çağrılıp, bilgi ve görgülerine başvurulmaması.

“…Sanıkların atılı suçlamayı ve olay tutanağı içeriğini kabul etmemesi ve uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını savunmaları, sanık Servet’in gözcülük yapmadığını beyan etmesi karşısında; olaya ilişkin düzenlenen tutanaklarda imzaları bulunan tutanak tanıklarının duruşmaya çağrılıp, bilgi ve görgülerine başvurularak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulmasıhükmün BOZULMASINA…” (T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/1036 E. 2017/1052 K. 14.02.2017)

8- TCK.’nın 32. maddesinin değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi.

“… Sanığın temyiz aşamasında dosyaya sunduğu Mersin Devlet Hastanesi’nce tanzim olunan 27/09/2013 tarihli raporunda sanıkta antisosyal kişilik bozukluğu ve psikotik bozukluk bulunduğunun bildirilmesi karşısında sanığın TCK’nın 32. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmak suretiyle hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gereği, bozmayı gerektirmiş, … hükmün BOZULMASINA…” (T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/5218 E. 2017/1022 K. 13.02.2017)

9- Sanığa ait telefon görüşmelerine ilişkin çözüm tutanaklarının hangi telefon numaraları arasında, hangi tarih ve saatte gerçekleştirilmiş olduğuna dair bilgileri içermemesi.

“… Dosya arasında bulunan sanığa ait telefon görüşmelerine ilişkin çözüm tutanaklarının hangi telefon numaraları arasında, hangi tarih ve saatte gerçekleştirilmiş olduğuna dair bilgileri içermediği anlaşıldığından, söz konusu bilgilerin denetime elverişli şekilde dosya içinde bulundurulması gerektiğinin gözetilmemesihükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/8850 E. 2016/8635 K. 13.12.2016)

10- Sanığın kullandığı ve kullandığı iddia olunan telefon hatlarının suç tarihinde kimin adına kayıtlı olduğunun araştırılmaması.

“…Sanık tarafından kullanıldığı iddia edilen 0546 643 50.. ve kullandığı 536 724 12.. numaralı telefon hatlarının, suç tarihinde abonelik kaydının kimin adına olduğu TİB ve ilgili GSM operatöründen sorulması, Ali isimli şahsın açık kimlik bilgilerinin tespiti amacıyla HTS dökümleri incelenerek düzenlenen 15.07.2010 tarihli raporda, Ali isimli şahsın Onur Air hava yolları ile 06.11.2009 tarihinde İstanbul’dan Adana’ya, 10.11.2009 tarihinde ise Adana’dan İstanbul’a seyahat ettiğinin belirtilmesi karşısında söz konusu uçuşlara ait yolcu listeleri getirtilerek değerlendirilmemesi… kanuna aykırı, hükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/2143 E. 2016/5503 K. 14.11.2016)

11- Uyuşturucu madde dışında bulunan materyaller varsa bunların sanığa ait olup olmadığının belirlenmemesi, bagaj fişinin araştırılmaması, dosyada mevcut CD’nin çözümü yapılarak görüntülerde sanığın olup olmadığına bakılmaması, yine varsa otogar güvenlik görüntülerinin araştırılmaması.

“… Olay tutanağında imzaları bulunan tutanak düzenleyicileri tanık olarak dinlenerek; valizde uyuşturucu madde bulunduğunun nasıl belirlendiği, valiz sahibinin sadece muavinin beyanına dayalı olarak tespit edilip edilmediği, bagaj fişinin çanta üzerinden mi yoksa sanıktan mı ele geçirildiği, çanta içerisinde uyuşturucu madde dışında giysi ve kişisel kullanıma yönelik başka bir materyal bulunup bulunmadığı hususlarının sorulması, uyuşturucu madde dışında bulunan eşya ya da materyaller varsa bunların sanığa ait olup olmadığının belirlenmesi ve gerektiğinde sanıktan alınacak kan, doku ya da benzeri örneklerle mukayeseli olarak moleküler genetik inceleme yaptırılması,

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinin 2015/4616 adli emanet sırasında bulunan uyuşturucu maddelerin ele geçtiği siyah çantanın üzerinde yukarıda belirtilen bagaj fişinin bulunması durumunda, bu fiş üzerinde yazılı numaranın belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu veya uzman bir kurum ya da kuruluşa inceleme yaptırılması,

Dosya içerisinde mevcut bulunan görüntü CD’sinin çözümünün yapılarak bu görüntülerde sanığın var olup olmadığı varsa sanığın elinde, içinde esrar bulunan çantanın bulunup bulunmadığı tespiti, yine varsa olay tarihine ait Muş Otogarı güvenlik kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenip sanığın uyuşturucu maddelerin bulunduğu çanta ile otogara ya da bilet aldığı seyahat acentesinin işyerine giriş yapıp yapmadığının araştırılması,

Sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması… hükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/1506 E. 2016/5413 K. 07.11.2016)

12- CMK’nın 135. maddesi kapsamında alınmış bir iletişimin tespiti kararının bulunup bulunmadığının araştırılmaması, olması halinde aslı veya onaylı örneğinin getirtilerek dosyaya konulmaması.

“… uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna ilişkin olarak CMK’nın 135. maddesi kapsamında alınmış bir iletişimin tespiti kararının bulunup bulunmadığının araştırılması, olması halinde aslı veya onaylı örneğinin getirtilerek dosyaya konulması gerektiğinin gözetilmemesihükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/118 E. 2016/5389 K. 03.11.2016)

13- Sanığın kullandığını beyan ettiği GSM hattı ile hattının takılı bulunduğu İMEİ numaralarının belirlenmesi ve bu İMEİ numarasında takılı olan başkaca GSM hattı tespit edilmesi durumunda HTS raporlarının getirtilmesi.

“…Sanığın aşamalardaki beyanlarında, diğer sanık Mehmet Ö. İle tanık Hasan A.’ya tanımadığını, olayda kullanılan aracı Mehmet Ö.’ye kendisinin teslim etmediğini beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, sanığın kullandığını beyan ettiği 0531 765 15 .. numaralı GSM hattı ile sanığın beyan ettiği GSM hattının takılı bulunduğu cep telefonu yada cep telefonlarının İMEİ numaralarının belirlenmesi ve bu İMEİ numarasında takılı olan başkaca GSM hattı tespit edilmesi durumunda belirlenen GSM hatlarına ait, olay günü ve 2 ay öncesini kapsayan, görüşme ve baz istasyonlarını gösterir HTS raporları getirtilerek,

  • 0531 765 15 .. numaralı GSM hattı ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen diğer GSM hatları diğer sanık Mehmet Ö. ve tanık Hasan A.’ya görüşüp görüşmediğinin araştırılması,
  • 0531 765 15 .. numaralı ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen diğer GSM hatlarına ait suç tarihi ve bu tarihe yakın tarihlerde hizmet aldığı baz istasyonları tespit edilerek, sanığın diğer sanık Mehmet Ö. ile aynı tarihlerde ve aynı zaman diliminde ortak baz istasyonlarını kullanıp kullanmadıklarının tespiti,

Sonuçlarına göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulmasıhükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/16621 E. 2016/5251 K. 24.10.2016)

14- Arama tutanağındaki imzanın sanığa ait olup olmadığı hususunda rapor alınması, sonucuna göre ev ve üst aramasının CMK 119/4 maddesine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi.

“… Sanığın, 04.02.2014 tarihli “Olay, Yakalama, Ev Arama, El Koyma ve Savcı Görüşme Tutanağı”ndaki imzanın kendisine ait olmadığına ve üzerinde uyuşturucu madde bulunmadığına ilişkin savunması gereğince, sözü edilen tutanaktaki adının altında bulunan imzanın sanığa ait olup olmadığı konusunda uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması, Sonucuna göre CMK’nın 119. maddesinin 4. fıkrası da gözetilerek, üst ve ev aramasının hukuka uygun olup olmadığının ve buna bağlı olarak sanığın hukuki durumunun tartışılarak belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması… yasaya aykırıhükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/49 E. 2016/1807 K. 09.06.2016)

15- Mahallinde keşif yapılması gerektiği gözetilmeksizin google uydu aracılığıyla çekilen fotoğrafa göre TCK 188/4-b maddesi gereğince sanığın cezasında artırım yapılması.

“… Sanıkların uyuşturucu madde sattığı yerin okula 200 metreden yakın mesafede olup olmadığına yönelik mahallinde keşif yapılarak uyuşturucu maddenin satıldığı yerin belirtilen okula olan mesafesinin tespitinden sonra TCK’nın 188/4-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden googleden uydu aracılığıyla çekilen fotoğrafa göre uyuşturucunun satıldığı yerin park ve Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür okuluna 190 metre olduğu kabul edilerek sanık hakkındaki cezanın yarı oranında artırılmasıhükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/1775 E. 2016/1774 K. 06.06.2016)

Sonuç;

Yargıtayda eksik inceleme nedeniyle dosyanızdaki bu tür hukuka aykırılıklar gözardı edilmiş ve mahkumiyetiniz onanarak kesinleşmiş ise, bu aykırılıkların CMK.’nın 308. maddesi uyarınca onama kararına karşı itiraza konu edilmesi hususunda Yargıtay C. Başsavcılığı’na başvuruda bulunabilirsiniz. Sanık lehine yapılacak başvuru için süre sınırı yoktur. Başvurunuz sonucunda cezanın ağırlaşma ihtimali de yoktur. Başvuru talebiniz yerinde görülürse, sonucunda onama kararı ve mahkumiyet kararı kaldırılabilir, inceleme sürecinde hükümlünün infazı durdurularak tahliye edilebilir. Bu konuda onlarca makalemiz ve yüzlerce emsal karar mevcuttur. Eğer imkanınız varsa olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatı edinin. İMKANINIZ YOKSA DA hükümlünün kendisi cezaevi aracılığıyla, vasisi veya resmi nikahlı eşi (CMK.262) de mahkumiyet kararı veren mahkeme aracılığıyla bu başvuruda bulunabilir. Başvurunuzda yukarıda verilen örneklerdeki gibi hukuki bir sebep göstermeniz Yargıtay C. Başsavcılığı’nın onama kararına itiraz etme ihtimalini güçlendirebilir.

Özgürlüğünüz değerlidir.