YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE ONAMA KARARINI KALDIRDI.

Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesi 20/02/2014 tarihinde 2012/1000 E. 2014/145 K. sayılı kararı ile Sanık …’in hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK.’nın 155/2 maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verdi.

Kararın sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 15. Ceza Dairesi 13/11/2018 tarihinde 2016/4453 E. ve 2018/7923 K. sayılı ilamıyla mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise onama kararının kaldırılması için sanık … lehine CMK’nın 308. maddesi uyarınca itiraz kanun yoluna başvurdu.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 19.03.2019 tarihinde verdiği 2019/1716 E. ve 2019/2403 K. Sayılı kararı ile;

Yargıtay C. Başsavcılığının itiraz dilekçesinde ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden KABULÜNE,

Dairemizin 13/11/2018 tarih ve 2016/4453 Esas, 2018/7923 Karar sayılı onama kararının KALDIRILMASINA,

Sanığın yargılama devam ederken 03/08/2013 tarihinde Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna başka bir suçun infazı için girdiğinin ve mahkemenin 24/10/2013 tarihli 6. celsesi ile hükmün verildiği 20/02/2014 tarihli 7. celsesinde burada bulunduğunun Uyap’tan yapılan sorgulamada anlaşılması karşısında; sanığın duruşmaya getirilip duruşmadan vareste tutulmak isteyip istemediği sorulmadan ve bu hususta bir karar alınmadan, hükmün açıklandığı 20/02/2014 tarihli duruşmada hazır edilmeyerek hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle, 5271 Sayılı CMK.’nın 196. maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması kanuna aykırı olup…hükmün bu sebepten dolayı …BOZULMASINA, 19/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Eğer bir yakınınız hak etmediği halde veya hak ettiğinden fazla ceza aldıysa cezası YILLAR ÖNCE onanarak kesinleşmiş olsa dahi mümkünse olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından da destek alarak Yargıtay C. Başsavcılığı’na CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca itirazda bulunması için başvuruda bulunabilirsiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Av. Alper SARICA