post

”Kabul Edilen” Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri

CMK.’nın 311. maddesinde hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi sebepleri sayılmıştır. Ancak hukukta teoriden çok pratik, yani uygulama önemlidir. Uygulamayı bilmezseniz savunmaya yönelik çabalarınızın sonuç vermesi de zordur. Örneğin bazı hükümlüler mahkumiyetleri kesinleştikten sonra mevcut avukatları vasıtasıyla yargılamanın yenilenmesi yasa yoluna başvurmaktadır.Yapılan başvuru genellikle dosyada daha önce ileri sürülen savunmaların, istinaf/temyiz dilekçesinin tekrarından ibaret olur ve yargılamanın yenilenmesine ilişkin talepler de haliyle olumsuz sonuçlanır.

Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunacak hükümlü vekilinin öncelikle uygulamada mahkemelerinhangi suçaçısından neleri” yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edebildiğini bilmesi gerekir. Çünkü mahkemelerin neleri yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul ettiğini, neleri etmediğini, bu yöndeki başvuruların kabulüne ve reddine ilişkin emsal yargı kararlarını bilirseniz, yani başvurunuzu uygulamayı dikkate alarak hazırlarsanız yargılamanın yenilenmesi talebinizin en azından kabul edilebilme ihtimali olur.

Uygulamaya bakıldığında en sık kullanılan ve en fazla kabul gören yargılamanın yenilenmesi sebebi yeni olay ve deliller sebebidir. CMK.’nın 311/1-e bendinde belirtildiği üzere “Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikteise hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesine karar verilmelidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2014/121 Karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere, yenilikten anlaşılması gereken taraf bakımından değil, mahkeme bakımından olay ya da delilin yeni olmasıdır. Yani hükümlünün bildiği veya bilmesi gereken bir olay veya delil, mahkemece bilinmiyorsa veya öğrenilmekle birlikte değerlendirilmemişse yargılamanın yenilenmesi nedeni olabilecektir.

Yargılamanın yenilenmesi talebi için süre ve sayı sınırı yoktur. Mahkumiyet kararınız kesinleşti ise şartları varsa her zaman yargılamanın yenilenmesini isteyebilirsiniz. Daha önce yargılamanın yenilenmesine yönelik talebiniz reddedilmiş olsa bile başka bir sebep göstererek yeniden yargılamanın yenilenmesini talep edebilirsiniz.

Aşağıda, kabul edilmesi gereken yargılamanın yenilenmesi sebeplerine ilişkin yüzlerce Yargıtay kararından yalnızca bir kaçına yer verilmiştir;

“…..24/03/2015 tarihli ve 2015/22 esas, 2015/113 Sayılı kararı ile sanık hakkında yağma suçundan mahkumiyet kararı verildiği, sanık müdafii tarafından verilen 15/02/2016 tarihli yargılamanın yenilenmesi dilekçesinde özetle, müvekkili sanığın mağdurlara yönelik yağma eyleminde bulunmadığı, olay sırasında mağdurlara nasihatta bulunmaktan başka bir eylemi olmadığı, mağdurların ailelerini aramak için telefonlarını aldığı, mağdurların mahkeme tarafından alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları, yargılama aşamasında dinlenmeyen ve tanık olarak belirtilen …… ifadeleriyle olayın aydınlığa kavuşabileceği, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, yargılamanın yenilenmesi talebi olarak ileri sürülen delillerin 5271 Sayılı CMK.’nın  318 ilâ 321. maddeleri uyarınca  yargılamanın yenilenmesini gerektirecek mahiyette olup olmadıklarının tespiti bakımından, kabule değer görülerek, toplanacak diğer delillerle birlikte değerlendirildikten sonra, yargılamanın yenilenmesinin kabul veya reddine karar verilmesinin uygun olacağı gözetilmeden, itirazın bu yönlerden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 Sayılı CMK.’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması Dairemizden istenilmiştir. Kanun yararına bozma istemine dayanan ….. ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulüyle itirazın reddine dair …… 04/04/2016 tarihli ve 2016/226 değişik iş sayılı kararının 5271 Sayılı CMK’nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA…’’(T.C. Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/4718 E. 2016/6269 K. 24.10.2016)

‘’…sanığın talebinde CMK.’nın 311/1. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisinin bulunmaması, anılan Kanun’un 317/2. maddesi gereğince herhangi bir yasal neden, dayanak, delil içermediğinden bahisle talebin reddine karar verilmiş ise de; sanığın 13/03/2015 tarihli yargılamanın yenilenmesi dilekçesinde dile getirdiği ve hükmü etkileyen, … İli … İlçesi Kavak Belde Başkanlığı yaptığı sırada belediyeye at yarışı ve cirit müsabakası için gönderilen ödenekle ile ilgili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına yazılan yazı ve ekinde bulunan at yarışı yapıldığına dair belgeler ve tahakkuk evraklarındaki imzanın kendisine ait olmadığına dair iddiasının, diğer iddialarla birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde, anılan Kanun’un 311. maddesi kapsamında, yapılacak yeni değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak delillerin sanık lehine kabule değer olabileceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden… 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19.03.2015 gün ve 2015/30 esas, 2008/69 Sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair … 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25.03.2015 gün ve 2015/164 değişik iş sayılı kararının CMK.’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA…’’ (T.C. Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2016/12214 E., 2016/8768 K. 23.12.2016)

Yargılamanın yenilenmesi başvurusunda bulunacaksanız dosyanızla ilgili yeni bir bakışına açısına sahip ve yargılamanın yenilenmesi mevzuatına hakim bir ceza avukatıyla hareket etmeniz ve süreci onunla birlikte takip etmeniz faydanıza olacaktır.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Ceza Mahkemesinde Yargılamanın Yenilenmesi

      

  • Yargılamanın yenilenmesi nedir

     Mahkeme kanun maddelerini doğru uygulamış olmasına rağmen fiili hataya düşerek suçsuz bir kimseyi mahkum etmiş ve mahkumiyet hükmü de kesinleşmiş olabilir. İşte böyle bir hatayı düzeltmek için kesinleşmiş ceza mahkemesi kararına karşı herhangi bir süre ve sayı sınırına bağlı olmaksızın hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir. Daha önce yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulmuş ancak mahkemece yenileme talebi reddedilmiş de olsa başka bir yenileme sebebine dayanılarak ikinci kez yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilir.

  • Yargılamanın yenilenmesi hükmün infazını durdurur mu?

      Yargılamanın yenilenmesi başvurusu kabul edildiği taktirde mahkeme hükümlünün cezaevinde veya kaçak olmasına göre mahkumiyet hükmünün infazının durdurulmasına (yani cezaevindeki hükümlünün tahliyesine) veya infazın geri bırakılmasına (firari hükümlü hakkında cezasının infazı için çıkarılan yakalama kararının bila infaz-işlemsiz iadesine) karar verebilir. Bu halde cezaevindeki hükümlü tahliye edilir, firari hükümlünün de araması kaldırılır. (CMK. Mad. 312)

  • Firari hükümlü yargılamanın yenilenmesine başvurabilir mi?

     Yargılamanın yenilenmesine konu edilecek hükmün kesinleşmesi şart ise de infazına başlanmış olması şart değildir. Yani cezası kesinleşen firari (henüz teslim olmamış) hükümlü de (varsa avukatı aracılığıyla) yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilir.

  • Yargılamanın yenilenmesi başvurusu nereye yapılır?

      Yargılamanın yenilenmesi başvurusu mahkumiyet hükmünü veren mahkemeye yapılır. Yargılamanın yenilenmesi başvurusunda yenileme sebebi ve delili  gösterilmelidir. Uygulamada yargılamanın yenilenmesinin ne olduğunu dahi bilmeyen kişilerin temyiz dilekçesinin başlığını değiştirerek veya basit-matbu dilekçelerle, makul sebep ve yeni delil göstermeden “sözde” yargılamanın yenilenmesi başvuruları yaptıklarını görmekteyiz ki bunların vatandaşa fayda sağlama ihtimali olmadığını söyleyelim. Çünkü CMK mad.317/2’ye göre, yargılamanın yenilenmesi talebinde yasal sebep ve bunu doğrulayacak delil gösterilmelidir. Aksi halde talep usulden reddedilir. (CMK. mad. 319)

  • Yargılamanın yenilenmesi başvurusu nasıl incelenir?

1.  Hükmü veren mahkeme yargılamanın yenilenmesi talebinin kabul edilebilir olup olmadığını evrak üzerinden inceler. Değilse usulden reddeder.

2.  Kabul edilebilir görürse ilk soruşturma niteliğinde kanıtları toplar. Toplanan kanıtlar yargılamanın yenilenmesini gerektirir ciddiyette bulunursa duruşma açılır.

3.  Yeni kanıtlar öncekilerle birlikte değerlendirildiğinde mahkumiyet hükmünün iptalini gerektirecek ciddiyette ise hüküm iptal olur ve yeniden karar verilir. Burada daha önce mahkum edilmiş sanığın beraatine karar verilebilir. Yeni kanıtlar önceki hükmün iptalini gerektirmeyecek nitelikte ise de önceki mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verilir.

  • Yargılamanın yenilenmesi başvurusunda nasıl bir sebep gösterilmelidir?

      Yargılamanın yenilenmesine konu edilen sebepler temyiz dilekçesinde veya savunmalarda ileri sürülen hususların tekrarından ibaret olmamalı, yeni olay veya kanıt niteliği taşımalıdır. Öyle ki bu yeni olay veya kanıt tek başına ya da önceki kanıtlarla birlikte değerlendirildiğinde mahkumiyet kararını hükümlü lehine değiştirebilecek ciddiyette olmalıdır. Aksi halde mahkemece yargılamanın yenilenmesi talebi reddedilecek önceki hükmün onanmasına karar verilecektir.

  • Yargılamanın yenilenmesi sebepleri nelerdir?

1.  CMK. 311/1-a Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliğinin anlaşılması.

2.  CMK. 311/1-b Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmalle gerçek dışı tanıklıkta bulunduğunun veya oy verdiğinin anlaşılması.

3.  CMK. 311/1-c Hükme katılmış hakimlerden birinin hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmesi. (Örneğin davada taraflı davranması, karşı yandan rüşvet, talimat alması gibi)

4.  CMK. 311/1-d Ceza hükmü,  hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup, bu hükmün kesinleşmiş bir diğer hüküm ile ortadan kaldırılması.

5.  CMK. 311/1- e Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatını veya daha hafif bir ceza ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olması. (Uygulamada yargılamanın yenilenmesi başvurularında en çok yararlanılabilecek ve geniş yorumlanabilecek madde kanaatimce budur. Örneğin aynı konuda veya aynı kişiye karşı birbiri ile bağdaşmayan-çatışan iki kesinleşmiş hüküm var ise yeni olay nedenine (CMK. Mad. 311/1-e) dayanarak yargılamanın yenilenmesi istenebilir.)

6.  CMK 311/1-f  Mahkumiyet hükmünün AİHS ve ek protokollerine aykırı olduğunu gösterir kesinleşmiş AİHM Kararı bulunması; sadece bu hale özgü olarak AİHM kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde yargılamanın yenilenmesi istenmelidir.

7.  6216 sayılı Kanunun 50/2 maddesinden kaynaklanan yargılamanın yenilenmesi sebebi; Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı. AYM tarafından tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için ilgili mahkemenin yeniden yargılama yapması zorunludur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30