post

Türk Ceza Kanununca bazı suçların takibi şikayete bağlanmıştır. Yani suçtan zarar gören kişi şikayetçi olmadığı veya şikayetten vazgeçtiği durumlarda soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Türk Ceza Kanunu Madde 73’e göre;

• Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

• Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

• Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

• Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

• İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.

• Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

• Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Şikayete bağlı suçlar nelerdir;

Aşağıda TCK.’ya göre soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlara yer verilmiş olup bazı suçların tüm hallerinin değil yalnızca belirtilen fıkrada düzenlenen hallerinin şikayete tabi olduğuna dikkat edilmelidir.

 • TCK. 86/2. fıkrası  –  Kasten Basit Yaralama
 • TCK. 89                       – Taksirle Yaralama (Bilinçli taksir hariç)
 • TCK. 102/1. fıkra     – Basit  Cinsel Saldırı
 • TCK.102/2-2.cümle – Nitelikli Cinsel Saldırının eşe karşı işlenmesi
 • TCK 104/1. fıkrası    – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
 • TCK. 105/1                  – Basit Cinsel Taciz
 • TCK.106/1-2. cümle – Malvarlığını zarara uğratacağı ve sair kötülükle tehdit
 • TCK. 116/1 ve 2. fıkra – Konut ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali

(TCK 142/ 4 gereği konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçu, hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla işlenirse şikâyet tabi değildir.)

 • TCK. 117/1. fıkra    – İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
 • TCK. 123  – Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • TCK. 125  – Hakaret (TCK. 125/3-a hariç)
 • TCK. 132  – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
 • TCK. 133  – Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • TCK. 134 – Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • TCK. 144 – Paydaşın veya elbirliği ile malikin hırsızlığı veya hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık
 • TCK. 146/1 Kullanma Hırsızlığı
 • TCK. 151    Mala Zarar Verme
 • TCK. 155/1 Güveni Kötüye Kullanmanın basit şekli (2. fıkra hariç)
 • TCK. 156    Bedelsiz Senedi Kullanma
 • TCK. 159    Hukuki alacağı tahsil amacıyla dolandırıcılık
 • TCK. 160    Kaybolmuş veya hataen ele geçmiş eşyanın tasarrufu
 • TCK. 167/2  Yağma hariç yakın akrabanın işlediği malvarlığı suçları
 • TCK. 209/1. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
 • TCK. 233/ 1 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
 • TCK. 239/1 ve 2. fıkralar Ticari, Bankacılık veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması
 • TCK. madde 342/ 2 – Yabancı Devlet Temsilcilerine Hakaret  

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30