post

Vergi suçları gibi teknik kavramlar (ikmalen tarh, vergi tekniği raporu, mali tatil, mütalaa, temsil yetkisi vb.) içeren suçlarda ceza hukukunda uzmanlaşmanın önemi daha net ortaya çıkmaktadır. Yine vergi suçlarına uygulanan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda TCK.’dan farklı, özel hükümler söz konusudur. Dolayısıyla vergi suçlarından açılan davalarda sanıkları gerektiği gibi savunabilmek için 213 Sayılı V.U.K. yanında vergi suçlarıyla ilgili teknik kavramlara, istinaf ve Yargıtay kararlarına da tümüyle hakim olmak gerekir.

Örneğin defter ve belgeleri ibraz etmemek suçunda nelerin Yargıtay tarafından mücbir sebep olarak kabul edildiğini, nelerin edilmediğini bilmiyorsanız savunmanızı doğru oluşturmanız mümkün olmayacaktır. Yine “mali tatil süresi içinde inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenemeyeceği, sanık M.S.’ye tebliğin yapıldığı 12.07.2012 tarihi mali tatile denk geldiğinden atılı suçun yasal unsurları oluşmayacağından beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hatalı olduğu” (T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1946 E., 2015/1996 K., 27.05.2015) şeklindeki Yargıtay kararını bilmiyorsanız temsil ettiğiniz sanık mağdur olabilir. Çünkü siz ileri sürmezseniz hakim binlerce dosya arasında Müvekkiliniz olan sanığa yapılan tebligatın mali tatile denk geldiğini fark etmeyebilir.

Diğer yandan “Tebliğ işleminin 213 Sayılı VUK’nun 104. Maddesine uygun olmaması karşısında sanığın beraati gerekir” (T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/2922 E., 2015/1497 K., 13.05.2015) şeklindeki karar, vergi suçlarında tebligatın zamanı dışında usulünün yani yapılış şeklinin de sanığın durumunu nasıl değiştirebileceğini göstermektedir.

Vergi suçlarında en önemli hususlardan biri de sorumluluğun kime ait olduğunun yani esasen kimin sanık olarak yargılanması gerektiğinin doğru tespit edilebilmesidir. Zira 213 Sayılı V.U.K. madde 8.de tanımlanan vergi mükellefi ve vergi sorumlusu her zaman suçun faili değildir. Örneğin vergi sorumlusu yurt dışındayken kendisinden habersiz olarak ticari işletmesinde işlenen bir vergi suçundan sorumlu tutulamaz. Sözleşmeli veya vekaletnameli şahısların, işletme çalışanlarının ya da muhasebecilerin vergi suçundan sorumlu tutulduğu binlerce karar vardır. Yine Şirketlerde ( Limited, Anonim, Kollektif, Komandit), Kooperatiflerde, Vakıf, Dernek ve Cemaatlerde vergi suçlarından kimlerin ve nasıl sorumlu tutulabileceği bilinmelidir.

-Sahte belge (fatura) düzenlemek veya kullanmak (213 Sayılı VUK. 359/b-1)

-Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (fatura) düzenlemek veya kullanmak (213 Sayılı VUK. 359/a-2)

-Defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmemek (gizlemek) veya tahrif etmek (213 Sayılı VUK. 359/a-2)

– Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek ( 213 Sayılı VUK. 359/b)

gibi uygulamada sıkılıkla görülen vergi suçlarından biri ile yargılanıyorsanız savunmanızı konuya hakim bir ceza avukatı ile yapmanız şüphesiz faydanıza olacaktır.

Özgürlüğünüz değerlidir.