post

Uyuşturucu madde ticareti suçunda nasıl beraat edilir?

Uyuşturucu madde ticareti suçlarında delil değerlendirmesi nasıl yapılır? Mahkeme neye göre beraat kararı verir? Eğer suçsuzsanız hangi delillerin toplanması beraat etmenizi sağlayabilir TCK.’nın 188/3 maddesi uyarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan bir sanığın avukatı, müvekkilinin beraat etmesini sağlamak için dosyaya göre sanık lehine onlarca farklı delilin toplanmasını mahkemeden isteyebilir.

Devamı

post

Uyuşturucu Ticaretinden Onanan İki Cezasından Biri Kaldırıldı.

Adana 4 Ağır Ceza Mahkemesi Sanık … hakkında 12.08.2014 tarihinde işlediği ileri sürülen uyuşturucu satmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vermiş, karar temyizde Yargıtay 10 Ceza Dairesi’nin 27.11.2015 tarih ve 2015/33083 Sayılı kararı ile ONANMIŞTIR.

Devamı

post

Onama Kararı 3 Yıl Sonra Kaldırıldı.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi 2013/114 esas ve 2013/167 karar sayılı kararı ile 28.05.2013 tarihinde sanık ..’nın zincirleme olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Devamı

post

Uyuşturucu Madde Ticaretinden Onanan Ceza İtiraz Üzerine Bozuldu

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ’NİN ONAMA KARARI KALDIRILDI. UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN ONANAN CEZA CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE BOZULDU.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi 30.01.2014 tarihinde sanık Cabbar G.’nin uyuşturucu madde ticareti suçundan TCK 188/3-4, 43/1, 62, 52/2, 53/1, 54 ve 63. maddeleri uyarınca yedi yıl dokuz ay yirmi iki gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesi 14.11.2014 tarihinde oy çokluğuyla yerel mahkemenin mahkumiyet kararının onanmasına karar verdi. Aynı zamanda Başkan Vekili olan daire üyesi Sanık hakkında TCK 43. maddesinin uygulanmasının yasaya aykırı olması nedeniyle hükmün bozulması gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullandı ve onama kararına muhalefet etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 25.12.2014 tarihinde CMK 308 uyarınca itiraz kanun yoluna başvurarak olayda gizli soruşturmacıların 20.07.2012 tarihinde 15 TL karşılığı uyuşturucu maddeyi satın alması ile sanık hakkında atılı suçu işlediğine dair delil elde edildiğinden sanığın bu ilk eylemi sonucu yakalanması ve eylemine devam etme fırsatı verilmemesi mümkünken göreve devam edilerek sanık hakkında eylemini zincirleme olarak gerçekleştirdiğinin kabulü ile hakkında TCK’nın 43. maddesinin uygulanmasının yasaya aykırı olduğu görüşü ile, Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesini talep etti.

CMK. 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 10. Ceza Dairesi itirazı yerinde görmeyince  23.01.2015 tarihinde dosyayı nihai karar vermek üzere Yargıtay  Ceza Genel Kuruluna gönderdi.

Yargıtay Ceza Kurulu 30.06.2015 tarihinde;

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2) Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 14.11.2014 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA,

3) Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.01.2014 tarihli hükmünün uyuşturucu madde ticareti suçundan sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartları bulunmadığının gözetilmemesi isabetsizliğinden BOZULMASINA karar verdi.

Başka bir dosyada aynı gerekçe ile ve yine Yargıtay C. Başsavcılığı’nın CMK. 308 uyarınca yaptığı 05.02.2015 tarih ve 303887 sayılı itiraz üzerine; Yargıtay Ceza Genel Kurulu 09.06.2015 tarihinde Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 22.12.2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına ve sanık hakkında İnegöl Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.07.2014 tarihli mahkumiyet hükmünün temyizen BOZULMASINA karar vermiştir.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi Yargıtay Ceza Dairelerinde veyahut daha önce yerel mahkemede hakimlerden birisinin katılmadıkları kararlara karşı kanuni gerekçelerini de belirterek muhalefet etmeleri, karşı oy kullanmaları mümkündür. Yargıtay C. Başsavcılığı’nın ne şekilde verilmiş olursa olsun (oybirliği veya oyçokluğu ile)  tüm Ceza Dairesi kararlarına karşı CMK. 308 uyarınca itiraz etme olanağı, itiraz istemi sanık lehine ise “herhangi bir süreye de tabi olmaksızın” (örneğin ceza onandıktan 10 yıl sonra veya ceza infaz edilmiş olsa bilse) her zaman mevcuttur. Yargıtay C. Başsavcılığı’nın CMK 308 uyarınca hakkınızda verilen onama kararına itiraz etmesi için konuya hakim bir ceza avukatından destek alarak ciddi ve titiz bir çalışma hazırlatıp talepte bulunabilirsiniz. Yargıtay C. Savcılığı bu talep üzerine dosyayı Yerel Mahkemeden ister ve inceleme sonucunda itiraz edip etmemeye karar verir. Başvuru sonucunda olumlu veya olumsuz mutlaka bir karar verilecek, başvurunuz sonuçsuz bırakılmayacaktır. Başvuru talebinin bir ceza avukatı tarafından ciddi vakit ayrılarak ve profesyonelce hazırlanması itiraz yoluna gidilme ihtimalini en çok etkileyen etkenlerden birisidir. Hak etmediğiniz veya hak ettiğinizden fazla bir ceza almış olabilirsiniz, cezanız Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından onanmış da olabilir. Yine de kanun yollarından ümidinizi kesmeden hukuk mücadelenize devam etmeli, en azından “acaba bu yola da başvursaydım sonuç farklı olur muydu?” dememelisiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Uyuşturucu Suçundan Cezası Kesinleşen Sanıklar CMK 308 İle Kurtuldu

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN 7,5 YIL CEZASI KESİNLEŞEN SANIKLAR CMK 308 İTİRAZI İLE KURTULDU.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11.06.2013 tarihinde sanıklar M. A., N. C. ve H. T.’nın uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 40.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Sanık müdafileri tarafından mahkumiyet hükmünün temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesi 03.04.2014 tarihinde kararın onanmasına karar verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 25.06.2014 tarihinde sanıkların beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hatalı olduğu görüşü ile Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılması için CMK 308. uyarınca itiraz kanun yoluna başvurdu.

CMK’nun 308. maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı’nın itirazını inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10.03.2015 tarihinde ….sanıkların yüklenen suçu işlemediklerine ilişkin savunmalarının aksine her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığı, bu haliyle sanıkların atılı suçu işlediği hususunun şüphe boyutunda kaldığını belirterek

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 03.04.2014 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA,

3- Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.06.2013 tarihli hükmünün, sanıkların uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak ve mahkumiyete yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden mahkûmiyetlerine karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

4- Bozma nedenine göre infaza başlanılmış olması halinde sanıkların cezasının infazının durdurulmasına ve TAHLİYELERİNE, başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadıkları takdirde derhal salıverilmelerinin temini için YAZI YAZILMASINA karar verdi.

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı süre sınırı olmaksızın Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün bozulmasını ve neticesinde sanığın mahkumiyetinin kaldırılarak beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir.

CMK 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığı kendiliğinden harekete geçebilirse de Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen konuya hakim bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda ciddi ve kapsamlı bir çalışma hazırlanıp dosyanızla beraber Yargıtay C. Başsavcılığı’na gönderilmesi faydanıza olabilir

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30