post

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere,

Yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Düşmanla işbirliği yapmak, Devlete karşı savaşa tahrik, Temel milli yararlara karşı hakaret, Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, Anayasayı ihlal, Düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, Yasama organına karşı suç, Devamı

post

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Suçun konusunu 237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde yer alan “resmi belge “ ve 210.maddesinde yer alan  “resmî belge hükmünde sayılan belge” oluşturmaktadır.

Öncelikle  “resmi belge “ nedir ? sorusunu cevaplamak gerekirse ;

Kanunun lafzına uygun olarak resmi belge; kamu görevlisi tarafından görevinin gereği olarak düzenlenen yazı, belge olarak nitelendirilebilir. Suçun faili kamu görevlisi olabileceği gibi herhangi bir şahıs da olabilir. Ancak Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği kamu görevlisi olmayan kişinin sahteciliğine göre daha ağır cezalandırılmaktadır (2.fıkrada düzenlenmiştir). Devamı