post

Yargıtay 14 Ceza Dairesi Onama Kararını Kaldırdı

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN DAHA ÖNCE VERDİĞİ ONAMA KARARINI CMK 308 İTİRAZI ÜZARİNE KALDIRDI.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi 25.12.2014 tarihinde Sanık E. D. hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkûmiyetine karar verdi

Sanık müdafiinin kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay 14. Ceza Dairesi 18.05.2015 tarihinde mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 6 ay sonra 18.11.2015 tarihinde Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılarak hükmün sanık lehine bozulması talebi ile 5271 Sayılı CMK. 308. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince onama kararına itiraz etti.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını yerinde görerek İTİRAZIN KABULÜNE, daha önce verilen 18.05.2015 tarihli onama kararının 6352 Sayılı Kanun’un 99. maddesiyle 5271 Sayılı CMK.’nın 308. maddesine eklenen 2. ve 3. fıkraları uyarınca KALDIRILMASINA, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 25.12.2014 tarihli mahkumiyet hükmünün itiraz yazısına uygun olarak 19.01.2016 tarihinde oybirliğiyle BOZULMASINA karar verdi.

Özetle; Usule aykırı şekilde TCK 103/6 maddesinin uygulanması ve sanık hakkında TCK. 49/1 ve 103/6. maddelerine aykırı şekilde fazla ceza tayin edilmesi bozma gerekçeleri olarak kabul edildi.

Önemli Bilgi;

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı “süre sınırı olmaksızın” Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek onama kararının kaldırılmasını, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün temyizen bozulmasını ve neticesinde sanığın beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazına rağmen Yargıtay ceza dairesi onama kararında direnirse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu uyuşmazlığı giderecek şekilde son kararı verir.

Yargıtay C. Savcılığı genellikle Sanık Müdafiinin talebi üzerine harekete geçerek CMK. 308. uyarınca inceleme yapmakta ve itirazda bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. (CMK. 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığının herhangi bir başvuru olmaksızın, kendiliğinden” de harekete geçebilme imkanı vardır. Ancak Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilerek kendiliğinden itiraz yoluna gittiğine uygulamada pek rastlanmamaktadır. Bu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen (çoğu meslektaşın bu konudan bihaber olduğuna sıkça şahit olmaktayız), daha önce bu konuda başarı sağlamış bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda  Yargıtay C. Başsavcılığı’na müracaat edilmesi faydanıza olabilir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Onama Kararı İki Kez Kaldırıldı

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN ONAMA KARARI CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE, FARKLI GEREKÇELERLE İKİ KEZ KALDIRILDI.

Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30.09.2009 tarihinde sanıkların kasten öldürme suçundan yirmibeşer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi.

Miktar itibariyle re’sen de temyize tabi olan hükmün, sanıklar müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 02.02.2011 gün tarihli kararı ile sanıkların 25 yıllık hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 30.5.2013 gün ve 111581 sayı ile haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurarak Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin onama kararının kasten öldürme suçu yönünden kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi isteminde bulundu.

C.M.K.’nun 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 04.02.2014 tarihinde sanıkların tutukluluk hallerinin devamına dair karara yapılan itirazı inceleyip tutukluluk hallerinin devamına şeklinde görüş açıklayan Hakim M. Ü.’in, Yargıtay Üyesi seçilmesinin ardından, hükmün temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi heyetinde de yer almasını ve Özel Dairenin onama kararına katılmasını C.M.K.’nun 23. maddesine aykırı görerek Yargıtay C. Başsavcılığının itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Özel Dairenin onama kararının kaldırılmasına, dosyanın Yargıtay Üyesi M.Ü.’in katılımı olmaksızın oluşturulacak heyetle temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 1 Ceza Dairesine gönderilmesine karar verdi. Yargıtay Üyesi M. Ü.’in katılımı olmaksızın toplanan Yargıtay 1. Ceza Dairesi 13.05.2014 gün ve 2425-3077 sayı ile mahkumiyet hükmünün aynı şekilde onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 25.06.2014 gün ve 111581 sayı ile itiraz gerekçelerini tek tek sıraladıktan sonra sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği düşüncesiyle CMK 308. uyarınca tekrar itiraz kanun yoluna başvurdu.

C.M.K.’nun 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Ceza Genel Kurulu sanıkların kasten öldürme suçundan yirmibeş yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair hükme yönelik müdafilerinin yasal süresinde verdiği dilekçesinde duruşmalı inceleme isteminde bulunması karşısında, temyiz incelemesinin duruşma açılarak gerçekleştirilmesi gerekirken, evrak üzerinden yapılarak karar verilmek suretiyle sanıkların savunma hakkının sınırlandığı gerekçesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 13.05.2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına karar verdi.

Yargıtay C. Savcılığı herhangi bir süre sınırı olmaksızın Yargıtay Ceza Dairelerinin kararlarına karşı CMK 308 uyarınca sanık lehine itirazda bulunabilir. Sanık müdafi de ayrıntılı bir çalışma hazırlayarak Yargıtay C. Başsavcılığını onama kararına karşı itirazda bulunması için harekete geçirebilir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün onanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Dairesi kararının kaldırılmasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından yüzlerce değişik gerekçe gösterilebilir. Ceza hukuku oldukça kapsamlı ve sürekli güncellenen okumayı, araştırmayı dikkatli incelemeyi gerektiren bir hukuk dalıdır. Ceza dosyalarınızda hakkınızda verilen hüküm onansa dahi mutlaka konuya hakim bir ceza avukatından destek almanız tavsiye olunur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Fazla Ceza Verilmesi Sebebiyle Onama Kararının Kaldırılması

FAZLA CEZA VERİLDİĞİNİ GÖZARDI EDEN ONAMA KARARI CMK 308 İTİRAZI ÜZERİNE KALDIRILDI.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21.02.2012 tarafından Sanık U.Ö. hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 31.03.2014 tarihinde onama kararı verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 6 ay kadar sonra 23.09.2014 gün ve 266885 sayı ile gerekçelerini de belirterek sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesinin yasaya aykırı olduğu görüşüyle CMK 308 uyarınca onama kararının kaldırılması için itiraz kanun yoluna başvurdu.

CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 21.04.2015 tarihinde sanık hakkında temel ceza belirlenirken en üst oranda 3 yıl hapis cezası tayin edilmesinin adalet, hak ve nesafet kuralları ve “orantılılık” ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 31.03.2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına, Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 21.02.2012 tarihli mahkumiyet hükmünün sanık hakkında kasten yaralama suçundan temel hürriyeti bağlayıcı cezanın, işlenen fiil ile orantılı olmayacak şekilde en üst oranda belirlenmesi isabetsizliğinden bozulmasına, Yargıtay C. Başsavcılığı itirazın kabul edilerek Özel Daire onama kararının kaldırılıp yerel mahkeme hükmünün bozulmuş olması nedeniyle cezanın İNFAZININ DURDURULMASINA ve TAHLİYESİNE, sanık başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için YAZI YAZILMASINA karar verdi.

Yargıtay onama kararından sonraki süreçte başvurulabilecek, harekete geçirilebilecek kanun yolları açısından bir ceza avukatından hukuki destek almanız tavsiye olunur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30