post

Ceza Mahkemesinde Mahkum Edilen, İstinafta Beraat Edebilir.

Ceza mahkemeleri tarafından 20.07.2016 tarihinden sonra mahkum edilen sanıklar, karara süresinde itiraz etmeleri halinde dosyaları öncelikle istinaf incelemesine tabi olacak. Dosyaların gönderileceği Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Daireleri de gerektiğinde yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararlarını kaldırarak doğrudan sanığın beraatine karar verebilecek.

      Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Dairelerinde yapılacak istinaf incelemesi, haksız yere (yerel mahkemece dosyanın yeterince incelenmemesi, hakimin etki altında kalıp taraflı-keyfi karar vermesi, avukat tayin edilmemesi veya ceza avukatı seçiminde yanılgıya düşülüp yeterli savunma yapılmaması v.s.) mahkumiyetine karar verilen sanıklar için ciddi bir 2. şanstır.

     Vatandaşlarımızın tamamı ve meslektaşlarımızın büyük bölümünün ceza yargılamasında bölge adliye mahkemesi (istinaf) uygulamasına henüz hakim olmadığı maalesef uygulamada dilekçelerden dahi anlaşılmakla, ceza alan sanıkların istinaf haklarını yeterince değerlendiremeyerek mağduriyete uğramamaları için oldukça teferruatlı bilgi gerektiren bölge adliye (istinaf) mahkemesi inceleme aşamalarını, karar verme sürecini ve istinaf incelemesi sonunda verilebilecek karar çeşitlerini kısaca özetlemeye çalıştım. Zira istinaf sürecinin değerlendirilememesinin çoğunlukla telafisi mümkün olmayacaktır.

Ceza yargılamasında istinaf incelemesinin aşamaları:

1. İstinaf başvurusu, Yerel Mahkemenin kabul edilebilirlik (süre, başvuru yetkisi, hükmün istinafa uygun olması) incelemesinden geçtikten sonra Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine gönderilir.

2. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi C. Savcılığı varsa eksikleri giderir, delilleri toplar,  tebliğname hazırlar ve taraflara tebliğini sağlar. ( bu maddenin uygulanması şuan için durdurulduğundan, bu aşama atlanacak)

3. Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kabul edilebilirlik incelemesini ve yetkisini kontrol eder.

4. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Dairesince incelenecek hususlar?

Dosyadaki deliller ve işlemler tamamlanmış mı?

Yerel Mahkeme kararı usul ve yasaya aykırılık içeriyor mu?

– Yerel mahkemenin dava konusuna ve oluşa ilişkin değerlendirmesi sübuta uygun mu?

5. Bölge Adliye Mahkemesi’nin İstinaf incelemesi sonucunda verilebileceği kararlar

a) Esastan red: Dosyada eksiklik, usul ve yasaya aykırılık, ispata yönelik değerlendirmede hata görmezse esastan red kararı verecek.

b) Düzelterek esastan red: Sadece basit  yazım-hesap hataları varsa; CMK. 303/1-c (kanunun madde numarası hatalı), -e (sanığın doğum ve suç tarihine göre gerekli indirimin hiç yapılmamış veya yanlış yapılmış olması), -f (artırma veya indirim sonunda hesap hatası yapılması), -g (TCK. 61 uygulamasında sıralamada hata) -h (harç ve yargılama giderleri tayininde hata) bentlerine aykırılık varsa bu aykırılığı düzelterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verecek.

c) Bozma: Yerel mahkemenin kararında CMK.289 da belirtilen hukuka kesin aykırılık hallerinden biri varsa hükmün bozulmasına karar verecek ve dosyanın yeniden incelenmek üzere hükmü veren  mahkemeye yahut diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verecek.

d) Yerel Mahkeme Kararını Kaldırıp Esas Hakkında Yeniden Karar Verme; Diğer hukuka aykırılık hallerinde; özellikle mahkeme kararında hükme etki eden bir hukuka aykırılık, delil, işlem veya ispat bakımından değerlendirmede hata bulunması halinde Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırıp davaya baştan başlayacak, davanın yeniden görülmesi için duruşma hazırlığı işlemlerine geçecek, varsa toplanması gereken delilleri toplayacak, duruşma sonunda davanın esası hakkında yeni bir karar (beraat, düşme, mahkumiyet v.s.) verecektir.

       Şuan Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Samsun  olmak üzere toplam 7  Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi vardır.

       Mahkum edilen bir sanığın gerekçeli istinaf dilekçesinin hazırlanması ciddi teknik bilgi, vakit ve emek gerektiren bir iştir. Hangi kararlara karşı, kimlerin istinaf yoluna başvurulabileceğini, istinaf kanun yoluna başvuru süresini, özellikle istinaf sebeplerini ve istinafta hangi delillerin-nasıl ileri sürülebileceğini, istinaf incelemesi sonunda hangi kararların ayrıca temyize de götürülebileceğini, kısacası istinaf dilekçesinin, sürecinin ve duruşmasının önemini bilen, ceza yargılamasında bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin incelemesine hakim bir ceza avukatı edinmeniz kanaatimce zorunludur.

       Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Ceza Hukukunda İstinaf, İstinaf Dilekçesi ve Duruşmasının önemi

İstinaf nedir? İstinaf Mahkemesi nedir? İstinafta nasıl karar verilir?

20.07.2016 tarihinden sonra verilen ceza mahkemesi kararları, süresinde itiraz edilmesi halinde artık temyize değil öncelikle istinaf incelemesine tabi olacak, dosyalar da Yargıtay’a değil, önce Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri’ne gidecek. Peki nedir bu istinaf? Temyizden farkı nedir? Sanıklar için ne gibi bir faydası vardır? Mahkumiyetine karar verilen sanıklar nelere dikkat etmelidir?

    Hakimler de insandır ve hata yapabilirler. Bilgi eksiklikleri, dosyayı yeterince incelememeleri sebebiyle (uygulamada sıkça görüldüğü gibi) yanılgıya düşebilir veya zaafları, etki altında kalmaları nedeniyle tarafsızlıklarını  kaybedebilirler. Sonuçta hayatınızı alt üst edecek bir konuda hakkınızda hukuka aykırı bir mahkumiyet kararı verebilirler. Adli hataların giderilmesi ve mahkum edilen sanığa daha önce söylemediklerini söyleme,yeni deliller sunma ve kararın değişmesini sağlayabilme imkanı verilmesi adil yargılamanın gereğidir. İşte bu nedenle ilk mahkemelerin kararlarının kontrol ve denetimi için istinaf (Bölge Adliye) mahkemeleri kurulmuştur.

       İSTİNAF MAHKEMESİ NE İŞE YARAR?

        İstinafın kelime anlamı yeniden başlamaktır. İstinaf mahkemesi ilk mahkemede verilen karar ve hükümleri; maddi mesele (delillerin ve oluşun değerlendirilmesi) yönünden ve hukuki (olaya uygulanan hukuk kurallarının değerlendirilmesi) açıdan inceleyerek kontrol eder, gerekli durumlarda ilk mahkemenin kararını değiştirerek düzeltir,  yeni bir hüküm verir. 

       Şöyle ki;

      İstinaf mahkemesi, ilk mahkemenin kanuna aykırı karar verdiğini, delil değerlendirmesinde yanılgıya düştüğünü ya da maddi meseleyi (olayı) hatalı tespit ettiğini görürse, davaya baştan başlayacak, varsa toplanması gereken delilleri toplayacak, uygulanacak hukuk kurallarını belirleyecek ve yeni bir karar verecektir. İlk mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya, maddi olaylara uygun olduğunu tespit ederse de istinaf başvurusunu esastan reddedecektir.

       SANIKLAR 2. ŞANSLARINI NASIL KULLANMALI?

       İstinaf mahkemeleri yeni faaliyete geçtiği için istinaf yargılamasına tam anlamıyla hakim olan çok fazla ceza avukatı bulunmamaktadır. Uygulamada meslektaşların bir çoğunun  istinaf yolunun ne olduğunu ve nasıl değerlendirileceğini bilmediğini, Bölge Adliye Mahkemesi yerine Yargıtay’a gönderilmek üzere ve istinaf yerine temyiz dilekçeleri hazırlayarak sunduklarını, üzülerek gözlemlemekteyiz. Ceza mahkemesi kararlarının oldukça büyük bölümünün istinaf aşamasında kesinleşeceği düşünülürse, mahkumiyetine karar verilen sanığın istinaf uygulamasını, kapsamını ve istinafta neler yapılabileceğini yeterince bilmeyen bir ceza avukatı ile temsil edilmesi  telafisi olmayacak bir mağduriyete uğramasına yol açabilir.

     Avukatınız istinaf ile ilgili sorularınıza gelişi güzel cevaplar veriyor, sorularınızı geçiştiriyor ise  işin sonunda özgürlüğünden alıkonulacak olanın siz olduğunu da göz önünde bulundurun ve vakit kaybetmeden istinafta haklarınızı savunabilecek, sorularınıza tatmin edici cevaplar verebilecek, uygulamaya hakim bir ceza avukatı edinin.

      İstinaf temyiz değildir. İstinafta sanığa, temyizde tanınan imkanlardan çok daha fazlası tanınmakta, ilk mahkemenin kararında yasaya aykırılık görülürse duruşma açılmakta, sanık gerektiğinde savunmasını değiştirebilmekte, yeni delil sunabilmektedir. Bu nedenle eğer aleyhinize mahkumiyet hükmü verildi ise, derhal istinaf uygulamasına hakim bir ceza avukatı edinmeniz faydanıza olacaktır.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30