post

Cinsel Taciz Suçunda Şikayetten Vazgeçmenin Etkisi

        TCK.’nın 105. maddesi uyarınca cinsel taciz suçu işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılan, dava açılan veya mahkumiyetine hükmedilen sanıkların aklına “acaba karşı tarafı (mağduru, mağdur ailesini) ikna etsem, şikayetlerinden vazgeçseler bu suçlamadan/davadan/hapis cezasından kurtulur muyum?” diye bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabı cinsel taciz suçunun nitelikli hallerinin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğine göre değişmektedir.

     Cinsel taciz suçu; Cinsel davranışlarla reşit bir kişinin yahut çocuğun, vücuduna fiziksel temasta bulunmaksızın (cinsel içerikli sms göndermek, mail atmak, mektup yollamak, laf atmak, cinsel çağrışımlı el kol hareketleri yapmak, cinsel organ göstermek v.b. şekilde) cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.

       Somut olayda aşağıda kısaca belirtilen suçun nitelikli halleri yoksa cinsel taciz suçunun temel şeklinin soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikâyetine bağlı kılınmıştır. Şikâyet süresi, zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla, şikâyete hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren altı aydır. Bu süre hak düşürücüdür. Şikayetten vazgeçme hükmün kesinleşmesine kadar mümkündür. Hükmün kesinleşmesinden sonra gerçekleşen vazgeçme ise bir etki doğurmayacak, hükmün infazına engel olmayacaktır.

Cinsel taciz suçunun işleniş şekline göre nitelikli halleri;

105/2-a  suçun kamu görevi, hizmet ilişkisi ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi,

105/2-b suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi,

105/2-c suçun aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanılarak işlenmesi,

105/2-d suçun posta veya elektronik haberleşme araçları ile işlenmesi,

105/2-e suçun teşhir suretiyle işlenmesidir.

     

       Somut olayda cinsel tacizin yukarıda belirtilen nitelikli halleri var ise suç hem şikayete tabi değildir hem de temel cezaya yarı oranında artırım uygulanacaktır.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

         Cinsel taciz suçunun temel şekli TCK.’nın 105. maddesinde düzenlenmiş olup “bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişinin mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedileceği belirtilmiştir.

         Cinsel taciz suçunda “mağdura fiziksel temas, dokunmasöz konusu değildir. Cinsel tacize cinsel içerikli sms göndermek, mail atmak, mektup yollamak, laf atmak v.b. fiilleri örnek verebiliriz. Eğer fiziksel temas, dokunma söz konusu olursa TCK.’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçu değil, mağdurun yaşına göre TCK.’nın 102. maddesindeki cinsel saldırı veya TCK.’nın 103. maddesindeki çocuğun cinsel istismarı suçu uygulama alanı bulacaktır ki bahse konu suçlar öngördükleri ceza miktarları açısından cinsel taciz suçuyla kıyaslanamayacak miktarda fazla hapis cezaları içermektedir.

TCK.’nın 105. maddesinin 2. fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli halleri belirtilmiştir;

105/2-a  suçun kamu görevi, hizmet ilişkisi ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi,

105/2-b suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi,

105/2-c suçun aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanılarak işlenmesi,

105/2-d suçun posta veya elektronik haberleşme araçları ile işlenmesi,

105/2-e suçun teşhir suretiyle işlenmesi

hallerinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı, mağdur cinsel taciz fiili nedeniyle okulunu, işini bırakmak veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek cezanın 1 yıldan az olamayacağı düzenlenmiştir.

Yani örneğin 18 yaşın altındaki bir kişiye (kanunen çocuk) karşı cinsel içerikli bir sms gönderirseniz ve çocuk veya ailesi sizden şikayetçi olursa TCK.’nın 105/1 ve 2-d maddeleri uyarınca Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırsınız

Suçun kanunda öngörülen üst sınırını, 2 yılı geçen mahkumiyetlerde erteleme ve HAGB. uygulanma ihtimali olmadığından hapis cezası yatmak zorunda kalabileceğinizi ve cinsel suçtan mahkumiyetin sabıka kaydınıza geçeceğini dikkate alırsanız herhangi bir cinsel suç işlediğiniz iddiası ile yargılanıyorsanız bir an önce cinsel suç mevzuatına ve uygulamasına hakim bir ceza avukatı edinmeniz faydanıza olacaktır.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30